Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego www.czarnaowca.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.czarnaowca.pl (dalej: e-Księgarnia) prowadzony jest przez Wydawnictwo Czarna Owca sp. z o.o., ul. Alzacka 15a, 03-972 Warszawa, KRS 57541, NIP 1130076485 (dalej: Usługodawca).
 2. Za pośrednictwem e-Księgarni sprzedawane są wyłącznie książki, audiobooki i ebooki wydane przez Usługodawcę (dalej: produkty). Wszystkie produkty są nowe i wolne od wad, chyba że w opisie produktu produkt oznaczono jako zawierający wady.
 3. Klientem jest każda osoba, która zamawia produkty w e-Księgarni, pod warunkiem, że posiada siedzibę albo miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie Polski. E-Księgarnia nie realizuje zamówień przez osoby niespełniające tego warunku.
 4. W razie braku pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek uzyskania odpowiedniej zgody ciąży na Kliencie.
 5. Korzystanie z e-Księgarni możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;
  2. inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
  3. sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024x768;
  4. sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color);
  5. dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.


§ 2. Warunki korzystania z e-Księgarni

 1. Składanie zamówień w e-Księgarni polega na podaniu danych teleadresowych i na wyborze produktów oraz ich ilości, sposobu dostawy, metody płatności. Każdorazowo wymagane jest potwierdzenie akceptacji treści regulaminu oraz zasadach odstąpienia od umowy.
 2. Wszystkie ceny podawane w e-Księgarni są wyrażone w złotówkach i są cenami brutto, tj. zawierają wszystkie podatki naliczane przy sprzedaży produktów. Cena dostawy jest podawana oddzielnie od cen produktów. W e-Księgarni nie ma innych płatności niż za produkt lub za dostawę.
 3. Informacje o produktach podane w e-Księgarni stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie zamówienia nie jest możliwe.
 4. W przypadku zamówień objętych promocją są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych (detalicznych) cen produktów z chwili składania zamówienia.
 5. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji e-Księgarnia zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych oraz innego rodzaju ograniczeń w sprzedaży produktów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji. Co do zasady warunki różnych promocji nie łączą się – łączenie jest możliwe wyłącznie wtedy, jeśli wynika to jednoznacznie i wprost z warunków danej promocji.
 6. Kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" oznacza zawarcie umowy, na mocy której Usługodawca zobowiązuje się do wydania produktów w sposób umówiony oraz przeniesienia ich własności, a Klient – do odebrania produktów i zapłaty całej ceny (produktów i dostawy).
 7. Do chwili naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru produktu, sposobu dostawy itp.
 8. Po zawarciu umowy Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia złożonego w księgarni Czarna Owca", zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 9. W przypadku jeżeli zamówienie obejmuje produkty objęte tzw. przedsprzedażą (tzn. przed wprowadzeniem produktu do obrotu), zostanie ono zrealizowane w całości dopiero z chwilą wprowadzenia do obrotu ostatniego produktu objętego zamówieniem. Przy zamawianiu produktów w ramach przedsprzedaży e-Księgarnia realizuje zamówienia płatne wyłącznie za pobraniem lub odbierane osobiście.
 10. Jeżeli wskutek błędnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych realizacja zamówienia jest niemożliwa, e-Księgarnia ma prawo odstąpienia od zamówienia z obowiązkiem zwrotu pieniędzy.
 11. W przypadku nieodebrania produktu w ciągu dwóch tygodni od wysłania maila z powiadomieniem o gotowości produktu do odbioru e-Księgarnia ma prawo odstąpienia od zamówienia.


§ 3. Formy płatności, warunki dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  1. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim),
  2. płatnością za pomocą karty płatniczej,
  3. przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane,
  4. płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.
 2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronach e-Księgarni.
 3. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera. Wyboru dokonuje Klient w chwili składania zamówienia. W chwili wyboru podawana jest cena dostawy.


§ 4. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem, tj. dokonujący zakupów produktów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 2. Termin liczony jest od dnia wydania produktu (odbiór osobisty bądź doręczenie przez operatora pocztowego lub kuriera). Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Oświadczenie jest skuteczne, jeżeli wynika z niego wprost, że Klient rezygnuje z zamówienia. Oświadczenie może być złożone na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Usługodawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.
 4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie na odstąpienie (14 dni). Do czasu zwrotu produktu Klient odpowiada za jego zniszczenie lub uszkodzenie albo lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności produktu.
 5. Zwracany produkt należy zwrócić na adres: Wydawnictwo Czarna Owca, ul. Alzacka 15a, 03-972 Warszawa. Koszt zwrotu produktu ponosi klient.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego produktu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Usługodawca zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę produktu oraz koszt wysyłki produktu do Klienta. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia. W przypadku płatności gotówką, o ile zwrot nie następuje osobiście, Usługodawca zwróci pieniądze przekazem pocztowym.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:
  1. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta),
  3. w przypadku dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism.


§ 5. Przetwarzanie danych osobowych. Polityka prywatności

 1. Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby składania zamówień w e-Księgarni. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych Usługodawcy wymaga odrębnej zgody.
 2. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Klientów nie są gromadzone poza potrzebami zawiązanymi ze złożeniem zamówienia i nie tworzą zbioru danych osobowych podlegającego rejestracji w GIODO.
 3. Usługodawca oświadcza, że:
  1. jego systemy informatyczne, procedury wewnętrzne zabezpieczające dane oraz faktyczne zabezpieczenia danych, odpowiadają wymogom ustawy o ochronie danych osobowych (w szczególności z art. 36-39), tj. zapobiegają udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym,
  2. osoby, które w imieniu Usługodawcy będą przetwarzać dane osobowe, zostały przeszkolone w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą.
 4. W każdej chwili Klient może zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Jeżeli wskutek takiego żądania dalsze korzystanie z serwisu nie będzie możliwe (np. podczas składania zamówienia), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 5. Transmisja danych w ramach serwisu jest chroniona przez Usługodawcę szyfrowaniem za pomocą 128-bitowego klucza SSL.
 6. Działanie e-Księgarni związane jest z używaniem plików zwanych cookies (zapis na serwerze dotyczący logowania w serwisie). Pliki te mają na celu wyłącznie szybsze rozpoznawanie użytkowników oraz dostarczają informacji statystycznych. Pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie plików cookies.
 7. Serwis gromadzi adresy IP logowań, m.in. w celu rozpoznania Klienta oraz w celach statystycznych.
 8. Każdy Klient może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, tak aby zablokować przechowywanie plików cookies.


§ 6. Reklamacje, postanowienia końcowe

 1. Reklamacje działania e-Księgarni Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-Księgarni: Wydawnictwo Czarna Owca, ul. Alzacka 15a, 03-972 Warszawa lub mailowo na adres: sklep@czarnaowca.com.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Usługodawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 4. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru (zgodność produktu z umową). Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i n. Kodeksu cywilnego.
 5. Za pośrednictwem e-Księgarni Usługodawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta w ciągu 30 dni jednego lub więcej zamówień na łącznie więcej niż 3 sztuki tego samego produktu lub zamówień na łącznie więcej niż 20 sztuk różnych produktów, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia i paragonu/faktury do przesyłki zawierającej produkt.
 7. Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015r.

 

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy